ENGLISH  |  中 文  

2014年赛绩!(图)              

下面您可以看到我们2014年的赛绩。这也许是每周连续比赛稳定表现的最好证明。
其中,10场长距离国家赛,我们选送了46羽赛鸽,获39个奖项,入赏率为85%.
另外,有25场比赛的入赏率为100%.

22/3, 格丁尼 (102公里): 131 羽成鸽: 9,11,30,42 (4/4) – 100%

29/3, 休格尼 (121公里): 231 羽成鸽: 4,27,28,39,40,41,49,71 (8/13) – 62%
  420 羽一岁鸽: 3,5,37,39,40,41,42,50,65,74,75,77 (12/13) – 92%

12/4, 雷姆斯 (209公里): 1439 羽成鸽:10,79,138,145,158,212,213,217,242,319,320,379,386,398,448,450 (16/35) – 46%
  549 羽一岁鸽: 6,8,28,50,71,72,78,94,122,124,173,178 (12/13) – 92%

19/4, 依普奈 (232公里): 253 羽成鸽: 3,11,13,27,37,40,69,76 (8/8) – 100%
  752 羽一岁鸽: 32,50,51,88,115,131,151 (7/11) – 64%

20/4, 格丁尼 (102公里): 78 羽成鸽: 2,3,12,13,14,21,23 (7/12) – 58%
  432 羽一岁鸽: 16,70,74,75,76,77,85,108,120 (9/14) – 64%
26/4, 沙 隆 (225公里): 2098 羽成鸽29,37,137,142,148,155,157,161,223,235,261,426,435.470,502,600,
633,642,645,650 (20/30) – 67%
  982 羽一岁鸽: 19,28,38,46,175,176 (6/10) – 60%

27/4, 休格尼 (121公里): 635 羽一岁鸽: 37,41,43,44,45,47,57,64,74,75,77,94,136,140,165,169 (16/19) – 84%
  180 羽成鸽: 13,18,27,28,32,33,35,49 (8/8) – 100%

03/5, 锡桑纳 (270公里): 367 羽成鸽: 1,18,22,35,47,53,61,78,93,95,97,98,100,109,115,118,121 (17/30) – 57%
  128 羽一岁鸽: 8,9,17,20,22,35 (6/7) – 86%

04/5, 雷特尔 (170 公里): 665 羽成鸽: 10,13,31,32,38,43,73,119 (8/10) – 80%
  1663 羽一岁鸽: 35,36,49,78,83,100,104,112,116,118,124,126,129,140,142,143,151,154,170,
195,222,223,225,226,267,269,274,300,325,333,336,401,408,460,481,484,500 (37/41) – 90%

10/5, 亚赛斯-苏-奥布 (274公里): 737 羽一岁鸽: 8,16,66,96,189,190,234 (7/8) – 87%

17/5, 依普奈 (232 公里): 969 羽成鸽: 10,11,12,19,20,25,38,94,127,204,260 (11/12) – 91%
2169 羽一岁鸽: 11,41,55,92,97,101,116,134,135,153,157,160,205,206,214,245,307,308,318,331,333,
400,403,406,417,418,500,502,566,677 (30/41) – 73%

17/5, 图利斯 (300 公里): 269 羽成鸽: 1,17,35,36,40,43,55,56,61,73,79,80 (12/24) – 50%
166 羽一岁鸽: 7,11,29 (3/3) – 100%

17/5, 奈维尔 (460 公里): 227 羽成鸽: 18,52,74 (3/3) – 100%
503 羽一岁鸽: 39,122 (2/3) – 67%

24/5, 欧塞尔 (364 公里): 1013 羽一岁鸽: 15,119 (2/3) – 67%

31/5, 锡桑纳 (270 公里): 385 羽一岁鸽: 12,13,20,26,30,31,33,43,64,65,67,84,85,89,92,95,98,108, 109,111,123,125 (22/40) – 55%
872 羽成鸽: 33, 34, 35, 37, 40, 46, 63, 65, 89 (9/14) – 64%

31/5, 利蒙治 (674 公里):138 羽成鸽: 1, 12, 14 (3/3) – 100%
5228 羽成鸽: 28,312,319 (3/3) – 100%

07/6, 亚赛斯-苏-奥布(274 公里): 355 羽一岁鸽: 8,13,19,20,27,32,36,38,39,41,44,50,54,64,68,69,71, 73,77,92,93,94,97,100,102,103,106,113,118 (29/37) – 78%

07/6, 萨布瑞 (459 公里): 209 羽成鸽: 1,5,20,23,34,37,46,53,62 (9/12) – 75%
906 羽成鸽: 6,17,67,79,113,125,170,196,233 (9/12) – 75%

07/6, 瓦朗斯 (650 公里): 1878 羽成鸽: 41,171,273 (3/3) – 100%

08/6, 雷特尔 (170 公里): 289 羽一岁鸽: 5,10,19,64 (4/4) – 100%
127 羽成鸽: 5,8 (2/2) – 100%

14/6, 雷姆斯 (209 公里): 209 羽一岁鸽: 1,2,4,5,9,27,37 (7/8) – 87%
300 羽成鸽: 5,7,34,82 (4/6) – 67%

14/6, 图利斯 (300 公里): 219 羽一岁鸽: 1,11,18,19,27,47,48,49,58,59,65 (11/19) – 58%
1382 羽一岁鸽: 4,32,54,55,80,224,229,231,278,279,325,398,424 (13/19) – 68%
1006 羽成鸽: 4,6,33,93 (4/6) – 67%

14/6, 普瓦提 (632 公里): 263 羽成鸽: 4 (1/2) – 50%

21/6, 依普奈 (232 公里): 754 羽一岁鸽: 8,57,86,103,115,159,174,185,193 (9/12) – 75%
574 羽成鸽: 4,12,23,55,61,105 (6/7) – 85%

21/6, 欧塞尔 (364 公里): 298 羽一岁鸽: 1,17,18,19,28,31,35,37,42,43,81,84,88,98 (14/23) –61%
1602 羽一岁鸽: 4,26,31,32,62,67,76,81,95,96,210,215,227,255,384 (15/23)– 65%
1190 羽成鸽: 3,4,38,84,114,130,197 (7/11) – 63%

21/6, 蒙特吕松 (543 公里): 595 羽成鸽: 10,24,36 (3/3) – 100%

21/6, 蒙托邦 (818 公里): 935 羽成鸽: 98,128,166 (3/3) – 100%

27/6, 阿 让 (826 公里): 11227 羽成鸽: 132 (1/3)

28/6, 沙 隆(225 公里): 424 羽成鸽: 1, 53, 54, 65, 104, 109, 116 (7/8) – 87%
535 羽一岁鸽: 6, 8, 125, 131, 141 (5/7) – 71%
1856 羽幼鸽: 1,37,41,66,67,69,132,149,250,286,320,387,390,392,469,484,576,618 (18/39) – 46%

30/6, 蒙特利玛 (694 公里): 1259 羽成鸽: 71,157,267 (3/3) – 100%

07/7, 奈维尔 (460 公里): 113 羽幼鸽: 2 (1/2) 50%

08/7, 利蒙治 (674 公里): 251 羽一岁鸽: 4,8,42 (3/3) – 100%

12/7, 亚赛斯-苏-奥布(274 公里):220 羽幼鸽: 1,2,3,4,8,13,20,45 (8/28)
308 羽成鸽: 6,11,32,39 (4/7) – 57%

12/7, 利布恩 (782 公里): 390 羽成鸽: 2, 120, 129 (3/3) – 100%

12/7, 维尔宗 (478 公里): 301 羽一岁鸽: 4 (1/2) – 50%
274 羽成鸽: 17,57 (2/2) – 100%

18/7, 布瑞福 (698 公里): 117 羽一岁鸽: 5,9,38 (3/4) – 75%

19/7, 雷特尔 (170 公里): 457 羽幼鸽: 2,18,20,26,30,31,32,35,41,42,50,51,71,76,77,78,81,82,92,93, 94,104,107,108,111,112,113,118,119,121,142,145,148,149 (34/79)
136 羽成鸽: 3,6,22 (3/3) – 100%

26/7, 雷姆斯 (209 公里): 683 羽幼鸽: 1,2,30,32,33,34,52,53,58,61,62,64,68,71,76,84,86,100,101, 129,130,137,138,165,167,169,173,174,175,203 (30/63) – 48%  
166 羽成鸽: 13,15,24,27 (4/4) – 100%

26/7, 欧塞尔 (364 公里): 858 羽幼鸽: 14,92,186 (3/3) – 100%
267 羽成鸽: 15,84 (2/2) – 100%

27/7, 雅纳克 (716 公里): 427 羽一岁鸽: 32,42,55 (3/3) – 100%
01/8, 图 勒 (650 公里): 285 羽一岁鸽: 9,56 (2/2) – 100%
517 羽成鸽: 10,91,150 (3/4) – 75%

02/8, 依普奈 (232 公里):1887 羽幼鸽: 28,40,43,44,45,46,47,48,49,50,62,64,65,66,71,93,94,95,97,
98,99,110,112,161,165,185,235,251,343,352,354,368,369,371,372,374,409,410,424,483,524,555,572,
606,610,622 (46/59) – 78%
280 羽一岁鸽: 19,20,48,68 (4/4) – 100%

09/8, 锡桑纳 (270 公里): 1635 羽幼鸽: 2,3,4,9,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,35,36,38,39,46,49, 69,111,114,116,185,186,187,188,189,190,191,192,205,239,241,243,247,248,332,334,377,378,380,463,
544 (45/52) – 86%
488 羽成鸽: 1,35,54,64,99 (5/5) – 100%

16/8, 图利斯 (300公里): 995 羽幼鸽: 1,2,4,8,51,52,53,55,56,61,68,70,77,87,112,113,114,118,119,
139,146,147,150,152,153,154,156,157,158,160,187,197,214,277,283,286,323,326 (38/57) – 66%

16/8, 亚精顿 (558 公里): 1765 羽幼鸽: 63,108,449,483 (4/4) – 100%

23/8, 亚赛斯-苏-奥布 (274公里): 601 羽幼鸽: 5,6,7,8,9,10,11,12,20,25,30,40,41,42,43,44,46,47,
48,76,85,86,87,110,114,122,136,142,148,150,158,169,170 (33/52) – 63%
123 羽成鸽: 2,5 (2/2) – 100%

23/8, 图 尔 (525公里): 705 羽幼鸽: 25,33,41,52,68 (5/6) – 83%

30/8, 锡桑纳 (270公里): 491 羽幼鸽:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,33,42,
43,44,45,46,47,53,54,58,77,102,109,133,149 (34/44) – 77%

30/8, 拉苏特兰 (593公里): 694 羽幼鸽: 16,73,96,114,136 (5/6) – 83%

07/9, 盖 雷 (586公里): 1022 羽幼鸽: 28,47,79,126 (4/6) – 66%

2014年年度入围奖项:

维塞俱乐部 :

短,中,长(全距离)最佳鸽舍综合总冠军
短距离最佳鸽舍冠军
中距离最佳鸽舍冠军
长距离最佳鸽舍冠军
获奖最多鸽舍冠军(1026个奖项)
成鸽鸽王2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
一岁鸽鸽王1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
幼鸽鸽王1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

“Basse Meuse” (联合俱乐部)

(短,中,长全距离) 最佳鸽舍综合总冠军
获奖最多鸽舍冠军
短距离成鸽鸽王1, 2, 3, 4, 6, 9
中距离成鸽鸽王季军
长距离成鸽鸽王1, 3, 4
短距离一岁鸽鸽王1, 3, 6, 7, 8
中距离一岁鸽鸽王4, 9
长距离一岁鸽鸽王2, 5, 6
短距离幼鸽鸽王2, 3, 9, 10
中距离幼鸽鸽王2, 5, 7


“Indépendante Liège”(565名会员参与):

短,中,长(全部距离)最佳鸽舍综合总冠军 (共13次)

短距离最佳鸽舍冠军
中距离最佳鸽舍冠军
获奖最多鸽舍冠军
幼鸽最佳鸽舍冠军
联合省赛之王冠军
“groupement”综合总冠军(240公里-巴塞罗那1100公里比赛,第1和第2指定鸽)
全能挑战(全距离)冠军
年度省赛综合冠军
成鸽最佳鸽舍冠军 (第1和第2指定鸽)
成鸽最佳鸽舍冠军 (第1指定鸽)
成鸽鸽王冠军一岁鸽最佳鸽舍冠军 (第1和第2指定鸽)
幼鸽最佳鸽舍冠军 (第1和第2指定鸽)
幼鸽最佳鸽舍冠军 (第1和第2指定鸽)
幼鸽获奖最多鸽舍冠军
一岁鸽鸽王亚军季军
成鸽获奖最多鸽舍亚军
一岁鸽获奖最多鸽舍亚军
成鸽参与的幼鸽赛综合亚军(第1和第2指定)
成鸽参与的幼鸽赛获奖综合最多亚军
长距离最佳鸽舍季军

评选的26个年度奖项中,共获 16次冠军 – 5次亚军– 2次季军

省 K.B.D.B.(比利时皇家鸽协)官方颁发年度入围奖项:

省最佳鸽舍综合总冠军(共获11次冠军)
省中距离成鸽中距离最佳鸽舍冠军
省短距离成鸽和幼鸽最佳鸽舍冠军
省幼鸽最佳鸽舍亚军
省长距离成鸽和一岁鸽最佳鸽舍5名
省一岁鸽中距离最佳鸽舍7名

省中距离鸽王冠军
省短距离鸽王3, 5, 8
省幼鸽鸽王3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28

其它年度奖项:

“安特维卫杯”全国冠军
我们以同场比赛前十名指定幼鸽均入赏25%以内总成绩获得“安特卫普杯”冠军头衔,我们也是全国第一个获此成绩的鸽舍.
2周后,我们再一次的同场比赛前十名指定幼鸽全部入赏25%以内。

“La Colombophilie Belge”评选全国最佳鸽舍亚军

全国 K.B.D.B.(比利时皇家鸽协)官方颁发年度入围奖项:

全国中距离成鸽最佳鸽舍亚军
全国中距离成鸽鸽王季军
全国中距离幼鸽鸽王13名
全国短距离成鸽最佳鸽舍13名
全国短距离一岁鸽最佳鸽舍15名

总共获K.B.D.B.(比利时皇家鸽协)官方颁发的全国年度入围奖项:
5次冠军 – 4次亚军 – 7次季军

A组 (短距离) 第1名
B组 (中距离) 第1名–2名–3名
C组 (长距离) 第1名–1名–2名–3名
D组 (全 能): 第2名–2名–3名–3名–3名–3名
E组(马拉松)第1名–3名

 2014年K.B.D.B.颁奖礼举办地点:安特卫普海边 !精美的K.B.D.B.奖杯 !今年我们的鸽舍5次入赏K.B.D.B全国奖项,图为全国最佳鸽舍和鸽王前三甲的合影留念!K.B.D.B.全国中距离最佳鸽舍亚军。K.B.D.B.全国中距离最佳鸽舍亚军,全国中距离鸽王季军奖杯奖牌。K.B.D.B.全国中距离幼鸽鸽王13名K.B.D.B.全国中距离成鸽最佳鸽舍亚军,全国中距离成鸽鸽王季军K.B.D.B.全国短距离成鸽最佳鸽舍13名,全国短距离一岁鸽最佳鸽舍15名K.B.D.B.年度颁奖典礼,也是全国鸽友的狂欢夜!

Copyright 2010-2011 © 菲利朋斯- 派翠克 All rights reserved.